Giỏ hàng của tôi (0)

Độ bệ tỳ tay xe Ford Eco Sport 2018

Độ bệ tỳ tay xe Ford Eco Sport 2018

Mã hàng : ecosport-235944
Bạn cần chọn: Kích thước và màu sắc
* Chú ý: Trường hợp bạn muốn màu sắc hoặc kích thước khác bạn có thể hỏi trong phần ghi chú khi mua hàng ?
Click chọn Màu: Màu đen chỉ đỏ + USB m1
Giá thị trường:
Giá bán:
Tình trạng: không sẵn hàng
Thời gian hàng về dự kiến: 5 ngày
Số lượng:
Hotline tư vấn:
0961.690.246 - 0898.566.568‬ - 0962.974.999
 

Thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Tên sản phẩm: Độ bệ tỳ tay xe Ford Eco Sport 2018
  • Dòng xe: Ford Eco Sport 2018
  • Chất liệu: ABS và da
 

(function(win ,key){win[key]=window[key]||{};win[key].cdnPath='https://g.alicdn.com/sd/baxia/1.0.5/win[key].punishPath={['https://dscnew.taobao.com/i3/600/660/602661841211/TB1gtOyfYj1gK0jSZFu8qwrHpla.desc%7C%5Edesc%3Bsign%5Ec0837bcbfe445dd4f54cf3fee9b9c70a%3Blang%5Egbk%3Bt%5E1569315771']:'https://login.taobao.com/member/login.jhtml?style=mini&from=sm&full_redirect=false&redirectURL=http%3a%2f%2fdscnew.taobao.com/i3/600/660/602661841211/TB1gtOyfYj1gK0jSZFu8qwrHpla.desc%7C%5Edesc%3Bsign%5Ec0837bcbfe445dd4f54cf3fee9b9c70a%3Blang%5Egbk%3Bt%5E1569315771/_____tmd_____/punish%3fx5secdata=5e0c8e1365474455070961b803bd560607b52cabf5960afff39b64ce58073f7828fec592a01b892e1b4d0c7354ac35e07dc8af3703187d6d64561402b1c87a3cae05d6a084e26e17fce6f28abaf9fc951746941a5f9f2cad199100251a84b0be151b80741e83f64c4b6c6a150f3eaeaea12c1379f3244c3c879619c39bd195b022ba6a5c8185a6862cf1eab1866a63fb2bf3b17c877917a70a459ccaf418d1a2b49040bd56b2d6dd6f4610f66449f67eeb3ff7a3d06dd696fd84a55b25f3fdedf997c321f6d2cf4cdb81279f6c6cf98371b487a14d557b403c7b03ca136d27308b06cf3207fb4622cadb23ac5d92e12dbfcc508cd27518b3557b9baec779a869de74a91c129ec8c599b75aaa730c23a74c064a42424fa07de3912d37fe56189e1ef6064a3134649e8032b2082dd627fcbc7cd120e099f264b89ef507d142d0cfa6d5154f9c433ca4d5780e5d1a7707b6a7bfedcf7c2fb6c25a3fde7b39e671444a5f3412b6866c384e1412286d6a431b2ef967bab5a76b219eab2527f9d22e10469ba681383f88e5a4bbf4a12db0753701c59e17ae68b060c06ced9c82c72d66e55d7c8867ef99b4016bfd1c26bc504eb0799ec960777afa287c318b1216165106df6278f4d458d36b24bc1b80aaa0b5f5c6338354e3fc861691671266b0bb7f1d8e651d3be00ccd56d3454596d9e69f2e13d19ab182a47cbed3cd01db38aa916cd5f7b5d632fa784af6eda1b31c415b%26x5step=100'};})(window ,"__baxia__");!function(){"use strict"; e=window ,n=function(n ,t){return(e.__baxia__||{})[n]||t} ,t=function(n ,t){e.__baxia__=e.__baxia__||{} ,e.__baxia__[n]=t} ,r=location ,a=document ,o=function(e){ n=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:1 ,t=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]?arguments[2]:1;if(!(t>0&&Math.random()>=t)){ o={code:n ,msg:(e+"").substr(0 ,1e3)+";v:1.0.3-beta1" ,pid:"baxia" ,page:r.href.split(/[#?]/)[0] ,query:r.search.substr(1) ,hash:r.hash ,referrer:a.referrer ,title:a.title ,ua:navigator.userAgent};console&&console.error(e) ,function(e ,n){ t=[];for( r in e)t.push(r+"="+encodeURIComponent(e[r]));(new Image).src=n+t.join("&")}(o ,"//gm.mmstat.com/fsp.1.1?")}}; i=document ,s=document;({init:function(){this.punishPath=n("punishPath" ,{}) ,t("punishPath" ,"") ,this.listenOnLoad()} ,getCurrentScript:function(){if(s.currentScript)return s.currentScript;for( e=s.getElementsByTagName("script") ,n="" ,t=e.length-1;t>=0;t--)if(this.punishPath[e[t].src])return n=e[t];return n} ,updatejQueryEvent:function(e ,n ,t){window.jQuery&&(window.jQuery.event.triggered=n ,t&&window.jQuery(e).trigger(t))} ,getHandlerPath:function(e ,t){return t.jsPath?t.jsPath:""+n("cdnPath" ,"https://g.alicdn.com/sd/baxia/1.0.3/")+e+".js"} ,listenOnLoad:function(){ e=this.getCurrentScript();this.updatejQueryEvent("" ,"load"); n=e.onreadystatechange||e.onload ,t=this;e.onload=function(){ e=this;this.onload=this.onreadystatechange=null ,t.handler("Jsonp" ,{result:{rgv587_flag:"sm" ,url:t.punishPath[this.src]} ,config:{url:this.src ,done:function(){console.log("request.done();") ,e.readyState="loaded" ,n&&n.apply(e ,["" ,!1]) ,t.updatejQueryEvent(e ,"" ,"load")} ,fail:function(){console.log("request.fail();") ,e.readyState="error" ,n&&n.apply(e ,["" ,!1]) ,t.updatejQueryEvent(e ,"" ,"error")}}})}} ,handler:function(){ e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"Xhr" ,r=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:{} ,a=n("pluginInstance" ,null) ,s=n("handlerQueue" ,[]);try{if(a)return a.handler(r);s.push({pluginName:e ,props:r}); u=s[0] ,l=u.pluginName ,c=u.props ,d="baxia"+l+"Handler" ,h=this.getHandlerPath(d ,c);t("handlerQueue" ,s) ,function(e ,n ,t){ r=i.getElementsByTagName("script")[0] ,a=i.createElement("script");if(a.async=1 ,a.src=e ,a.onerror=function(n){o("function:loadJS. msg:"+e+"load error。props:"+JSON.stringify(t)) ,a.onerror=null} ,n){ s=!1;a.onload=a.onreadystatechange=function(){s||a.readyState&&!/loaded|complete/.test(a.readyState)||(a.onload=a.onreadystatechange=null ,s=!0 ,n())}}r.parentNode.insertBefore(a ,r)}(h ,function(){s=n("handlerQueue" ,[]) ,a=new window[d];for( e=0;e

Tại Độ xế Club Doxeclub bạn sẽ tìm được những sản phẩm do xe Eco Sport hot nhất, đúng chất lượng tại Trang trí nội thất. Tại đây chúng tôi chuyển order sản phẩm Độ xe dành cho xế hộp được thực hiện nhanh chóng!

Gửi tin nhắn của bạn -