Giỏ hàng của tôi (0)

Phím dán trần xe chống nắng màu đen  Mazda 3 2020

Phím dán trần xe chống nắng màu đen Mazda 3 2020

Mã hàng : mazda3-227214
Bạn cần chọn: Kích thước và màu sắc
* Chú ý: Trường hợp bạn muốn màu sắc hoặc kích thước khác bạn có thể hỏi trong phần ghi chú khi mua hàng ?
Click chọn Màu: Màu đen 1 mét
Giá thị trường:
Giá bán:
SẢN PHẨM NÀY DÀNH CHO XE
Tình trạng: không sẵn hàng
Thời gian hàng về dự kiến: 5 ngày
Số lượng:
Hotline tư vấn:
0961.690.246 - 0898.566.568‬ - 0962.974.999
 
SẢN PHẨM NÀY DÀNH CHO XE

Thông tin sản phẩm:

Tên sản phẩm: Phím dán cửa sổ trời Honda CR-V 2018 - 2019

Dòng xe: Honda CR-V 2018 - 2019

Chất liệu: Decal dán

 

(function(win ,key){win[key]=window[key]||{};win[key].cdnPath='https://g.alicdn.com/sd/baxia/1.0.5/win[key].punishPath={['https://dscnew.taobao.com/i2/600/400/605400753753/TB1zvJJjbH1gK0jSZFw8qw7aXla.desc%7C%5Edesc%3Bsign%5E1a8836c06d21bbfe3e76e4fb6044c999%3Blang%5Egbk%3Bt%5E1572688995']:'https://login.taobao.com/member/login.jhtml?style=mini&from=sm&full_redirect=false&redirectURL=http%3a%2f%2fdscnew.taobao.com/i2/600/400/605400753753/TB1zvJJjbH1gK0jSZFw8qw7aXla.desc%7C%5Edesc%3Bsign%5E1a8836c06d21bbfe3e76e4fb6044c999%3Blang%5Egbk%3Bt%5E1572688995/_____tmd_____/punish%3fx5secdata=5e0c8e1365474455070961b803bd560607b52cabf5960afff39b64ce58073f7828fec592a01b892e1b4d0c7354ac35e07dc8af3703187d6d64561402b1c87a3cae05d6a084e26e17fce6f28abaf9fc951746941a5f9f2cad199100251a84b0be151b80741e83f64c4b6c6a150f3eaeaeebf7246186761fd93e551bb68db08f43147f9d1664eef96b7406a4d065c142178d01fbe8b19033e32c31dc74b4d1ff74b49040bd56b2d6dd6f4610f66449f67eeb3ff7a3d06dd696fd84a55b25f3fdedf997c321f6d2cf4cdb81279f6c6cf98371b487a14d557b403c7b03ca136d27308b06cf3207fb4622cadb23ac5d92e12dbfcc508cd27518b3557b9baec779a869de74a91c129ec8c599b75aaa730c23a74c064a42424fa07de3912d37fe56189e1ef6064a3134649e8032b2082dd627fcbc7cd120e099f264b89ef507d142d0cfdda968de34080cc5c8e79d785068f786092b367897caf78f3f21d86347f361a8256f6625e185ad49a8bacd4cf78511ed560948a168f273a778a98fe2984ecb31469ba681383f88e5a4bbf4a12db0753752644d6e5779a9f1b8d4825341eddb8759259f047aa7873d36b99304df9b7a45ee8864b62c37ca07dc6cac74365e4376d48a3f6c71fcef64d64bb45ae7fbf31b86d3c845df6ef8cfe4de11cc6cc6a7e81d8e651d3be00ccd56d3454596d9e69f2e13d19ab182a47cbed3cd01db38aa9136cf2556adcaf1790f296fada157e166%26x5step=100'};})(window ,"__baxia__");!function(){"use strict"; e=window ,n=function(n ,t){return(e.__baxia__||{})[n]||t} ,t=function(n ,t){e.__baxia__=e.__baxia__||{} ,e.__baxia__[n]=t} ,r=location ,a=document ,o=function(e){ n=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:1 ,t=arguments.length>2&&void 0!==arguments[2]?arguments[2]:1;if(!(t>0&&Math.random()>=t)){ o={code:n ,msg:(e+"").substr(0 ,1e3)+";v:1.0.3-beta1" ,pid:"baxia" ,page:r.href.split(/[#?]/)[0] ,query:r.search.substr(1) ,hash:r.hash ,referrer:a.referrer ,title:a.title ,ua:navigator.userAgent};console&&console.error(e) ,function(e ,n){ t=[];for( r in e)t.push(r+"="+encodeURIComponent(e[r]));(new Image).src=n+t.join("&")}(o ,"//gm.mmstat.com/fsp.1.1?")}}; i=document ,s=document;({init:function(){this.punishPath=n("punishPath" ,{}) ,t("punishPath" ,"") ,this.listenOnLoad()} ,getCurrentScript:function(){if(s.currentScript)return s.currentScript;for( e=s.getElementsByTagName("script") ,n="" ,t=e.length-1;t>=0;t--)if(this.punishPath[e[t].src])return n=e[t];return n} ,updatejQueryEvent:function(e ,n ,t){window.jQuery&&(window.jQuery.event.triggered=n ,t&&window.jQuery(e).trigger(t))} ,getHandlerPath:function(e ,t){return t.jsPath?t.jsPath:""+n("cdnPath" ,"https://g.alicdn.com/sd/baxia/1.0.3/")+e+".js"} ,listenOnLoad:function(){ e=this.getCurrentScript();this.updatejQueryEvent("" ,"load"); n=e.onreadystatechange||e.onload ,t=this;e.onload=function(){ e=this;this.onload=this.onreadystatechange=null ,t.handler("Jsonp" ,{result:{rgv587_flag:"sm" ,url:t.punishPath[this.src]} ,config:{url:this.src ,done:function(){console.log("request.done();") ,e.readyState="loaded" ,n&&n.apply(e ,["" ,!1]) ,t.updatejQueryEvent(e ,"" ,"load")} ,fail:function(){console.log("request.fail();") ,e.readyState="error" ,n&&n.apply(e ,["" ,!1]) ,t.updatejQueryEvent(e ,"" ,"error")}}})}} ,handler:function(){ e=arguments.length>0&&void 0!==arguments[0]?arguments[0]:"Xhr" ,r=arguments.length>1&&void 0!==arguments[1]?arguments[1]:{} ,a=n("pluginInstance" ,null) ,s=n("handlerQueue" ,[]);try{if(a)return a.handler(r);s.push({pluginName:e ,props:r}); u=s[0] ,l=u.pluginName ,c=u.props ,d="baxia"+l+"Handler" ,h=this.getHandlerPath(d ,c);t("handlerQueue" ,s) ,function(e ,n ,t){ r=i.getElementsByTagName("script")[0] ,a=i.createElement("script");if(a.async=1 ,a.src=e ,a.onerror=function(n){o("function:loadJS. msg:"+e+"load error。props:"+JSON.stringify(t)) ,a.onerror=null} ,n){ s=!1;a.onload=a.onreadystatechange=function(){s||a.readyState&&!/loaded|complete/.test(a.readyState)||(a.onload=a.onreadystatechange=null ,s=!0 ,n())}}r.parentNode.insertBefore(a ,r)}(h ,function(){s=n("handlerQueue" ,[]) ,a=new window[d];for( e=0;e

Tại Độ xế Club Doxeclub bạn sẽ tìm được những sản phẩm do xe Mazda 3 hot nhất, đúng chất lượng tại Trang trí ngoại thất. Tại đây chúng tôi chuyển order sản phẩm Độ xe dành cho xế hộp được thực hiện nhanh chóng!

Gửi tin nhắn của bạn -