• Phân loại màu sắc: đèn đọc sách + đèn hộp đuôi (mô hình 4 mảnh màu xanh băng) đèn đọc sách + đèn hộp đuôi (mô hình ánh sáng trắng 4 bộ)
Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 1 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 2 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 3 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 4 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 5 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 1 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 7 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 8 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 9 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 10 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 11 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 1

Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 13 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 14 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 15

Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 1

Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 17 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 18 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 19

Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 1

Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 21 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 22 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 23 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 24 Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 25

Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 1

Độ Led đèn đọc sách Subaru Forester 2013-2018 - ảnh 1